માં સરસ્વતી શિશુકૂંજ સ્વનિર્ભર સંસ્થાનું નવું સોપાન

માં સરસ્વતી શિશુકૂંજ સ્વનિર્ભર સંસ્થાનું નવું સોપાન

વાર્ષિક રૂપિયા બે લાખ કે તેથી ઓછી આવક ધરાવતા પરિવારના વાલીશ્રીઓ પોતાના બાળકોને માર્યાદિત આવકમાં ઉત્કૃષ્ટ શિક્ષણ આપો.